, Imieniny:

Przeciwdziałanie przemocy Drukuj Generuj PDF Zapisz Zapisz

Zgodnie ze znowelizowaną  ustawą  o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 roku zespół interdyscyplinarny stanowi istotny element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy domowej. Działania zespołu oparte są na systemowej współpracy lokalnych  instytucji, podmiotów i służb. Jego zadaniem jest m.in. integrowanie działań instytucji lokalnych i zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności:

 1. diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 2. inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 3. inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 4. opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 5. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 6. powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
 7. monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”;
 8. kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
 9. składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia.

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej powołuje się grupę diagnostyczno-pomocową.

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą:

 1. pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
 2. funkcjonariusz Policji;
 3. żołnierz Żandarmerii Wojskowej – w sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową.

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić:

 1. pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
 2. asystent rodziny;
 3. pedagog szkolny, psycholog, terapeuta, nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;
 4. osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny;
 5. przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 6. zawodowy kurator sądowy lub  wskazany kurator społeczny.

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

 1. dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 2. realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
 3. realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 4. występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 5. monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;
 6. zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;
 7. dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” lub wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;
 8. informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Zakończenie procedury „Niebieskie Karty” następuje w przypadku:

 1. ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia, że zaprzestano dalszego stosowania przemocy domowej;
 2. rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.Po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”  prowadzone są działania monitorujące przezokres 9 miesięcy wobec osób uczestniczących w procedurze.
<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne