, Imieniny:

Deklaracja dostępności cyfrowej Drukuj Generuj PDF Zapisz Zapisz

 

Deklaracja dostępności 

 

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony gopsborzechow.pl, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dotyczy strony https://gopsborzechow.pl/

 

Data publikacji i akualizacji: 

Data publikaci strony internetowej: 2019-03-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2023-07-19


Status pod względem zgodności

Strona główna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

 

Ułatwienia na stronie

Strona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast;
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
  • mapa strony
  • odsłuchanie treści strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-3

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej: borzechow@ops.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie  mieści się w budynku Urząd Gminy w Borzechowie. Budynek, w którym odbywa się obsługa interesantów nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku nie ma podjazdu ułatwiającego wejście do budynku. Przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek dla osób z niepełnosprawnością, po jego uruchomieniu osoba odpowiedzialna za obsługę zejdzie by udzielić wszelkiej pomocy. Toaleta wewnątrz budynku na parterze została przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

OPS znajduje się na parterze budynku. Budynek nie posiada windy. Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku. 
Przy schodach zamontowane są barierki. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę powinny zgłosić taką wolę wcześniej telefonicznie (oferowana pomoc pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału oraz pomoc przy wejściu).
Pierwszy i ostatni stopień biegu schodowego oznaczono kontrastowym kolorem żółtym. Osobom z niepełnosprawnością ruchową, poruszającym się na wózku umożliwiono dostęp do pomieszczeń na parterze za pomocą schodołaza.Na parterze zlokalizowano czytelną, kontrastową, podświetlaną tablicę informacyjną objaśniającą rozkład pomieszczeń w budynku. W budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne na potrzeby ewakuacji osób z niepełnosprawnościami. 


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku znajdują się przenośne pętle indukcyjne.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Główne pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne prowadzące zostały oznaczone tabliczkami informacyjnymi zwierającymi tekst w alfabecie Braille'a.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Istnieje możliwość z korzystania z tłumacza języka migowego on-line. 


Funkcję KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI będzie pełnił Pan Robert Gostkowski, tel. 601 952 326, adres e-mail: robertgost@gmail.com.

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne