, Imieniny:

Świadczenia niepieniężne Drukuj Generuj PDF Zapisz Zapisz

Świadczenia niepieniężne:

Praca socjalna:

Celem pracy socjalnej jest poprawa funkcjonowania osób i rodzin w środowisku. Praca socjalna to specyficzna działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna prowadzona jest:

  • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,

  • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

W ramach pracy socjalnej pracownik socjalny wspomaga osoby i rodziny wymagające pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, zapobiega procesowi wykluczenia społecznego osób i grup. W ramach pracy socjalnej udziela się osobom i rodzinom poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.  
W działalności tej wykorzystuje się właściwe jej metody i  techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

 

 

Interwencja kryzysowa:

Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania występujących dysfunkcji. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa oraz schronienia.


Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kierowanie do domu pomocy społecznej.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w  codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne