, Imieniny:

Zasiłek rodzinny i dodatki Drukuj Generuj PDF Zapisz Zapisz

Informacja:

W Dzienniku Ustaw z dnia 17 lipca 2015r. poz. 995 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, wchodząca w życie od dnia 1 stycznia 2016r.

Nowelizacja wprowadza rozwiązania, zgodnie z którymi przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych (kryterium ogólne - 674 zł lub dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym - 764 zł) nie  w każdym przypadku będzie powodowało utratę prawa do świadczeń.


W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej rodzinę do świadczeń rodzinnych, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują    w wysokości różnicy pomiędzy łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą zostało przekroczone kryterium dochodowe.

W przypadku, gdy ustalona wysokość zasiłków rodzinnych wraz dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20,00 zł świadczenia te nie przysługują.

Od dnia 1 stycznia 2016r. rodziny, które dotychczas nie miały prawa do świadczeń rodzinnych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, mogą wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w oparciu o nowe przepisy prawa.


ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim

 2. cudzoziemcom - pod warunkiem:

 • zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

 • wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu,

 • przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,

 • przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. Osoba wymienione powyżej w trakcie okresu zasiłkowego w którym pobiera świadczenia musi zamieszkiwać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

 • Zasiłek rodzinny jest przyznawany na wniosek jednego z rodziców dziecka, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka lub osoby uczącej się.

 • Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie właściwym na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

 • Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października, wnioski można składać od dnia 1 września.

 • Składając wniosek na nowy okres zasiłkowy osoby które złożą wnioski w miesiącu wrześniu mają gwarantowaną wypłatę świadczeń w miesiącu listopadzie, osobom które złożą wnioski o przyznanie świadczeń w miesiącach październik-listopad świadczenia są wypłacane najpóźniej do końca grudnia.

 • Składając wniosek w czasie trwania okresu świadczeniowego świadczenia są przyznawane od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca października, czyli końca okresu zasiłkowego.

Wymagane dokumenty:
 • akty urodzenia dzieci,

 • kopia dowodu osobistego wnioskodawcy,

 • zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające uzyskany dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - dotyczy pełnoletnich członków rodziny,

 • zaświadczenie z właściwego urzędu gminy potwierdzające posiadanie lub nieposiadanie gospodarstwa rolnego - dotyczy wszystkich członków rodziny,

 • zaświadczenie o pobieraniu stypendiów szkolnych lub studenckich,

 • zaświadczenie o uczęszczaniu przez dziecko do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej,

 • orzeczenie o niepełnosprawności,

 • wyrok orzekający rozwód,

 • wyrok zasądzający świadczenie alimentacyjne,

 • zaświadczenie organu egzekucyjnego o wysokości otrzymanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy świadczeń alimentacyjnych lub potwierdzenia wpłat,

 • w przypadku osób posiadających zameldowanie poza gminą w której chcą się ubiegać o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami niezbędne jest zaświadczenie z właściwej instytucji potwierdzające, że nie ubiegają się o przyznanie świadczeń w miejscu swojego zameldowania,

 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - dotyczy wszystkich członków rodziny,

 • oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - dotyczy wszystkich członków rodziny,

 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na które ma być przelewany zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje:
 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

 3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje w/w osobom:
 1. do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub

 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

 3. do 24 roku życia dziecka, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Dochód na jednego członka rodziny uprawniający do pobierania świadczenia nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł, w przypadku gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.
Aktualna wysokość zasiłku rodzinnego oraz poszczególnych dodatków wynosi:
Zasiłek rodzinny:
 1. dla dziecka do 5- tego roku życia - 95,00 zł,

 2. dla dziecka między 5- tym a 18-tym rokiem życia - 124,00 zł,

 3. dla dziecka powyżej 18-tego roku życia - 135,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 • urodzenia dziecka - 1000,00 zł (jednorazowo),

 • opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł,

 • samotnego wychowywania dziecka - 193,00 zł lub 386,00 zł

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł,

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5- tego roku życia 90,00 zł, powyżej 5- tego roku życia 110,00 zł,

 • rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł,

 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania: w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie jest siedziba szkoły - 113,00 zł, w związku z dojazdem z miejscowości zamieszkania do miejscowości w której jest siedziba szkoły - 69,00 zł.

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka:
 • przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł,

 • przysługuje jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez nie 1 roku,

 • przysługuje na każde urodzone lub przysposobione dziecko,

 • przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego bądź zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego:
 • przysługuje w kwocie 400,00 zł miesięcznie, w przypadku przysługiwania dodatku za niepełne miesiące wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku za każdy dzień,

 • przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka przez okres: 24 miesięcy kalendarzowych, 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • w sytuacji korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje opiekunów dziecka przysługuje tylko jeden dodatek,

 • nie przysługuje gdy: osoba starająca się o jego przyznanie bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego nie pozostawała w stosunku pracy dłużej niż 6 miesięcy, osoba podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
 • przysługuje w wysokości 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci,

 • przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w sytuacji gdy nie zostały zasądzone alimenty

 • z powodów takich jak: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, - przysługuje osobie uczącej się gdy oboje rodzice nie żyją.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
 • przysługuje w kwocie 90,00 zł miesięcznie,

 • przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji:
 • przysługuje miesięcznie w wysokości 80,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 
  5- tego roku życia oraz 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5- tego roku życia do ukończenia 24 roku życia,

 • przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka albo osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją i kształceniem dziecka niepełnosprawnego;

 • przysługuje na dziecko które: do 16-tego roku życia legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, powyżej 16 - tego roku życia ale do ukończenia 24 roku życia legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
 • przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł w związku z rozpoczęcie nauki w szkole lub rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówki),

 • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego,

Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania:
 • wyróżnia się dwie odmiany tego dodatku do zasiłku rodzinnego:

 1. wynosi 50,00 zł miesięcznie i przyznawany jest gdy dziecko podejmuje naukę poza miejscem zamieszkania i dojeżdża do miejscowości w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej,

 2. wynosi 80,00 zł miesięcznie i przyznawany jest gdy dziecko podejmuje naukę poza miejscem zamieszkania i w związku z tym zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

 • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 • dodatek jest przyznawany na okres roku szkolnego tj. 10 miesięcy (z wyłączeniem okresu wakacji letnich).

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne