, Imieniny:

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Drukuj Generuj PDF Zapisz Zapisz

Dla kogo?
  • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w kwocie 1000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

  • Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

  • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego bądź zaświadczenia wystawionego przez położną, , jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

  • Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak uzyskać jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka?
  • Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

  • Wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie właściwym na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć następujące dokumenty:
  • akt urodzenia dziecka, lub zupełny akt urodzenia w przypadku braku ustalonego ojcostwa

  • kopie dowodów osobistych obojga rodziców dziecka,

  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające opiekę medyczną nad kobietą w okresie trwania ciąży,

  • w przypadku osób posiadających zameldowanie poza gminą w której chcą się ubiegać o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka niezbędne jest zaświadczenie z właściwej instytucji potwierdzające, że nie ubiegają się o przyznanie świadczeń w miejscu swojego zameldowania,

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.
 
 
 
<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne