, Imieniny:

Zasiłek pielęgnacyjny Drukuj Generuj PDF Zapisz Zapisz

Zasiłek pielęgnacyjny
 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 390 z późń. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1481 );
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1466);
Zasiłek pielęgnacyjny otrzymują:
 • Dzieci niepełnosprawne,
 • Osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia z ustalonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Osoby powyżej 75 roku życia,
 • Osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia - z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Wysokość zasiłku od 01 listopada 2019 r. wynosi - 215,84 zł.
 
Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany od miesiąca złożenia wniosku o jego ustalenie lub jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o zasiłek, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności na czas - nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony to wtedy ustala się zasiłek do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Wymagane dokumenty:
 1. wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
 2. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub o stopniu niepełnosprawności w przypadku innych osób ( o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania lub o znacznym stopniu niepełnosprawności)
 3. numer rachunku bankowego,
 4. w przypadku osób przebywających w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo - leczniczym - zaświadczenie o ponoszeniu kosztów związanych z pobytem w ww. instytucji.
 
<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne