, Imieniny:

INFORMACJA

Osoba z dokumentem 21-08-2023

Na podstawie zarządzenia Nr 6/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie z dnia 21 sierpnia 2023 r., w związku z upałami, czas pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie ulega skróceniu w okresie od 21 sierpnia 2023 do 25 sierpnia 2023 roku.

W tym okresie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie będzie czynny w godzinach 7:30 – 14:00

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2023
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie
z dnia 21 sierpnia 2023 r.


w sprawie skrócenia czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie


 Na podstawie art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy 
Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1


1. W okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r., w związku z upałami, wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie.


2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie czynny będzie w godzinach od 7:30 do 14:00.


§ 2


Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne