, Imieniny:

Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego

Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego 25-07-2023

Projekt „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2019-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost poziomu znajomości j. polskiego wśród 900 osób dorosłych, uciekających z terytorium Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022 r. i znajdują się na obszarze województwa lubelskiego.

Wartość projektu to 2 899 380,00 zł, w tym środki przeznaczone bezpośrednio na szkolenia językowe to 2 521 200,00 zł. 

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego 2 464 473,00 zł
Środki budżetu państwa 144 969,00 zł
Środki budżetu Województwa Lubelskiego 289 938,00 zł
Projekt jest realizowany przez Województwo Lubelskie (Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego) w terminie od 1.05.2022 r. do 15.10.2023 r.

Planowane jest utworzenie 150 grup szkoleniowych o małym składzie – max. 12-osobowym. Grupy będą tworzone w miejscach zapotrzebowania na tego typu działanie, w terminach dostosowanych do indywidualnych potrzeb, tak aby ułatwić dostęp uczestnikom. Zajęcia – w zależności od preferencji – będą prowadzone w trybie stacjonarnym lub zdalnym. Szkolenia językowe będą prowadzone przez doświadczone instytucje zewnętrzne.

Rolą szkoleń językowych będzie przekazanie podstawowych wiadomości i umiejętności dotyczących porozumiewania się w języku polskim, tak aby ograniczyć uchodźcom trudności związane z barierą językową. Po ukończeniu kursu, jego uczestnik będzie mógł łatwiej komunikować się z otoczeniem w celu zaspokojenia swoich potrzeb w sytuacjach codziennych: w urzędach, sklepach, placówkach medycznych, ośrodkach pomocy, placówkach edukacyjnych dla dorosłych oraz tych, do których będą uczęszczać jego dzieci. Nabycie umiejętności językowych przyczyni się także do wzrostu aktywności zawodowej osób przybyłych z Ukrainy – ułatwi poszukiwanie zatrudnienia, założenie własnej działalności gospodarczej lub utrzymanie posiadanego już miejsca pracy.

 Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o zrealizowanym szkoleniu i nabytych umiejętnościach.

 Informacje o rozpoczęciu kursów językowych będą dostępne na naszej stronie internetowej i innych mediach oraz udostępnione w gminach, miastach i powiatach województwa lubelskiego po podpisaniu umów z firmami szkoleniowymi.

https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/

 

Plakat z informacjami

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne