, Imieniny:

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

logo ministerstwa 9-03-2023

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

logo

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie  informuję, o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego uzyskana przez Gminę Borzechów na realizację Programu wynosi 37 699,20 zł.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

       dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

       osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

            Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00, przy czym maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 h dla 1 osoby niepełnosprawnej z zastrzeżeniem limitu.

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje  w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających z Karty zgłoszenia do programu (Zał. Nr 7), lub osoby posiadające, co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp.

Posiadanie doświadczenia powinno być udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Uwaga!

Uczestnik Programu może samodzielnie wskazać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej  jeśli spełnia przynajmniej jeden z powyższych warunków, z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunów prawnych lub osób faktycznie zamieszkujących razem z uczestnikiem Programu.

Za członków rodziny należy uznać wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługę opieki wytchnieniowej.

By wyrazić chęć  przystąpienia do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 należy  złożyć:

        Kartę zgłoszenia (Zał. nr 7 do programu),

        Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,

        Klauzulę informacyjną RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Zał. nr 11 do programu),

 

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Dodatkowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod nr tel. 81 5111401

plakat

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne