, Imieniny:

Resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

logo ministerstwa 9-03-2023

finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie  informuje, o możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.  Łączna kwota środków Funduszu Solidarnościowego uzyskana przez Gminę Borzechów na realizację Programu wynosi 167 550,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, w tym dla:

        dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

        osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:

        o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

        o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

        traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

        720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

        dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,

UWAGA: w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Ważne:

Uczestnik Programu może samodzielnie wskazać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem. Wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego asystent musi posiadać:

1.                  dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2.                  co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

W odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

1)         zaświadczenie o niekaralności;

2)         informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymaga się również pisemnej akceptacji osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

Dodatkowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod nr tel. 81 5111401

 

plakat

 

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Lo
<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne