, Imieniny:

ZARZĄDZENIE NR 1/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie z dnia 03 stycznia 2022 r.

Osoba z dokumentami 4-01-2022

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm./ oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Ustalam dzień 07 stycznia 2022 r. /piątek/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zamian za święto przypadające w sobotę 01 stycznia 2022 r. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie. 

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne