, Imieniny:

ZARZĄDZENIE NR 9/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie z dnia 10 grudnia 2021 r.

Osoba pisząca po kartce 13-12-2021

W sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r.

 
Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zin./ oraz art 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
§1
Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. /Wigilia/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r. 
§2 
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie. 
§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 
 
 
 
<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne