, Imieniny:

Stowarzyszenie Synergia realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich

Osoba z niepełnosprawnością 6-09-2021

w ramach PO WER „1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami”. Projekt realizowany w okresie 01.09.2021 r. - 31.12.2022 r.

 

Logotypy unijneJaki jest cel projektu?

Celem projektu jest zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikiem projektu może zostać bezrobotna pełnoletnia osoba niepełnosprawna* bądź pełnoletnia osoba bierna zawodowo z powodu choroby**, zamieszkująca teren województwa lubelskiego. Zapewniona zostanie możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach CT 9 RPO, o ile spełnią przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczące grupy docelowej.

Jakie wsparcie zostanie zapewnione uczestnikom?

  • Diagnoza z IPD
  • Szkolenia
  • Staże ze stypendium stażowym dla uczestnika projektu
  • Zwrot kosztów za dojazd na szkolenia
  • W przypadku uczestników projektu, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad inną osobą istnieje możliwość sfinansowania kosztów opieki w trakcie udziału danej osoby w projekcie

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kontakt z biurem projektu:

Stowarzyszenie Synergia, ul. Inżynierska 3, 20-484 Lublin Telefony: 81 441 75 79, 533 030 007, 696 299 477 e-mail: stowarzyszeniesynergia@op.pl

 

* osoby spełniające wymogi ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm); osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.) tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia ** osoby, które w wyniku choroby lub wypadku doznały pogorszenia stanu zdrowia i z tego powodu utraciły możliwości wykonywania dotychczasowej pracy, równie ż jeśli nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednak chorowały przez okres co najmniej 182 dni w ciągu 2 lat przed rozpoczęciem udziału w projekcie (na podstawie dokumentów potwierdzających okres zwolnienia lekarskiego lub zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby).

Ikona pdfInformacja, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [465.42 KB]

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne