, Imieniny:

ZARZĄDZENIE NR 13/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie z dnia 15 grudnia 2020 r.

osoba przeglądająca dokumenty 15-12-2020

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./ oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. /Wigilia/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne