, Imieniny:

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BORZECHOWIE z dnia 11 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  w BORZECHOWIE  z dnia 11 sierpnia 2020 r. 11-08-2020

w sprawie: wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Ustalam dzień 14 sierpnia 2020 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie, w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.
 
§ 2
 
Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
Zarzadzenie
<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne