, Imieniny:

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BORZECHOWIE z dnia 11 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BORZECHOWIE z dnia 11 sierpnia 2020 r. 11-08-2020

w sprawie skróconego czasu pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzechowie

Na podstawie art 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) oraz § 15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. W okresie od 12 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r., w związku z upałami, wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzechowie czynny będzie w godzinach od 7:30 do 14:00.

 

§ 2

 

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

zarządzenie

 

<<<Powrót
PCPR Lublin
PCPR Lublin
Urząd Gminy Borzechów
Urząd Gminy Borzechów
Rodzina 500+
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny
Dobry start
Dobry start
Jednorazowe świadczenia
Świadczenia pieniężne
Zasiłek opiekuńczy
Świadczenia opiekuńcze
Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne